Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU Róbert Steinemann - OKsport

1. INFORMÁCIE O Róbert Steinemann - OKsport
 
1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Róbert Steinemann, IČO: 35382384, so sídlom Fialková 4, 97101 Prievidza, SR,  (ďalej len „Róbert Steinemann - OKsport.“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.outdoorstore.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľoch (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov Róbert Steineman - OKsport., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
 
1.2. Pravidlá ochrany osobných údajov vo firme Róbert Steinemann - OKsport sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov (GDPR).
 
1.3. Róbert Steinemann - OKsport. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
 
2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?
 
2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na web stránke www.outdoorstore.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.
 
2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä: meno a priezvisko, titul, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, inú adresu doručenia ako je fakturačná adresa, prípadne inú poznámku napr. o možných časoch doručenia.
 
2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Róbert Steinemann - OKsport tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.
 
2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Róbert Steinemann - OKsport  informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Róbert Steinemann - OKsport údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 
2.5. Róbert Steinemann - OKsport nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.
 
3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
 
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi Róbert Steinemann - OKsport a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Róbert Steinemann - OKsport vybaviť Vašu objednávku.
 
3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom www.outdoorstore.sk formou obchodných oznámení využíva Róbert Steinemann - OKsport predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na www.outdoorstore.sk už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Róbert Steinemann - OKsport v podobe obmedzeného priameho marketingu. Róbert Steinemann - OKsport tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.outdoorstore.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas Róbert Steinemann - OKsport udeľujete v priebehu registrácie na www.outdoorstore.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov Róbert Steinemann - OKsport..
 
3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu www.outdoorstore.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Róbert Steinemann - OKsport  predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Róbert Steinemann - OKsport udeľujete v priebehu registrácie na www.outdoorstore.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Upozorňujeme, že registráciu na www.outdoorstore.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.
 
3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie www.outdoorstore.sk spracováva Róbert Steinemann - OKsport pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Róbert Steinemann - OKsport štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. 
 
3.5. Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu Róbert Steinemann - OKsport, kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu www.outdoorstore.sk na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracovanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu www.outdoorstore.sk
 
3.6. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom Róbert Steinemann - OKsport do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.
 
4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
 
4.1. Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci Róbert Steinemann - OKsport môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
namietať proti spracovaniu osobných údajov v Róbert Steinemann - OKsport na e-mailovej adrese okjsd68@gmail.com alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete www.outdoorstore.sk ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. 
 
5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?
 
5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Róbert Steinemann - OKsport a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Róbert Steinemann - OKsport..
 
5.2. Róbert Steinemann - OKsport. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Róbert Steinemann - OKsport na účely a spôsobom, ktoré Róbert Steinemann - OKsport. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Róbert Steinemann - OKsport využíva, patria:
prepravné spoločnosti –  Slovenská pošta, a. s.
Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
OpenCart Limited (programové zabezpečenie e-shopu, zaistenie e-mailingu)
Google Analytics (nástroj pre on-line marketing)
 
6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
 
6.1. Róbert Steinemann - OKsport. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Róbert Steinemann - OKsport následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
 
6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Róbert Steinemann - OKsport požiada o udelenie nového súhlasu.
 
6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Róbert Steinemann - OKsport po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
 
6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Róbert Steinemann - OKsport iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Róbert Steinemann - OKsport. vzťahujú.
 
7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
 
7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Róbert Steinemann - OKsport a požadovať:
Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Róbert Steinemann - OKsport spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Róbert Steinemann - OKsport. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Róbert Steinemann - OKsport., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Róbert Steinemann - OKsport. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Róbert Steinemann - OKsport správne vybaviť Vašu objednávku.
Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Róbert Steinemann - OKsport spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Róbert Steinemann - OKsport nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Róbert Steinemann - OKsport Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Róbert Steinemann - OKsport k inému subjektu, kedy Róbert Steinemann - OKsport odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
 
7.2. Ďalej môžu zákazníci Róbert Steinemann - OKsport vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Róbert Steinemann - OKsportokamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
 
7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Róbert Steinemann - OKsport so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
8. BEZPEČNOSŤ
 
8.1. Róbert Steinemann - OKsport dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Róbert Steinemann - OKsport kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
 
8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 
 
9. KONTAKT
 
9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Róbert Steinemann - OKsport emailom na adresu okjsd68@gmail.com  alebo na telefónnom čísle +421 915 617 855.
 
10. ÚČINNOSŤ
 
10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.